x

แจ้งการชำระเงิน

ติดตามการสั่งซื้อ

หมายเลขสั่งซื้อ

อีเมล์ของคุณ

ชำระเงินผ่านทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพผ่านระบบ Paypalชำระเงินปลายทาง

โอนเงินวันที่ [ว/ด/ป]

เวลาที่โอนเงิน

จำนวนเงิน

หลักฐานการโอน

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

ทางร้านจะจัดส่งก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งชำระเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้นนะครับ หากลูกค้าไม่สามารถแจ้งการชำระเงินสำเร็จ โปรดส่งการแจ้งชำระเงินมาที่ sales@gadgetzone.in.th หรือ LineOA: @gadgetzone โดยส่งหมายเลขสั่งซื้อที่ได้รับและวันเวลาโอนเงิน (แนบหลักฐานมาด้วยถ้ามี) // คำเตือน: การแจ้งยืนยันหลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

X